بازید نماینده محترم مجلس استان مرکزی و شورای اسلامی کار مصادف با روز کارگز از شرکت پارس تاپکو