3

کاغذ فیلتر روغن

 

 

فیلتر روغن برای تصفیه روغن موتور بکار می رود و ذرات و ناخالصی های موجود در روغن را جذب می نماید. با استفاده از این فیلتر، آلودگی ها به داخل موتور نفوذ نمی کنند و هم طول عمر روغن موتور و هم طول عمر موتور افزایش می یابد. تعویض به موقع فیلتر و استفاده از فیلتر های با کیفیت، نقش عمده ای در سالم ماندن موتور خودرو دارد.

کاغذهای فیلتر روغن پارس تاپکو با کیفیت بالا می توانند حجم بالای روغن تصفیه شده را در زمان لازم به موتور خودرو هدایت و از قطعات آن محافظت کنند.

Oil Filter Paper

Stiffness

Burst Strength

Pore Size

Air permeability

Thickness

Impregnated   weight

Specification

3-8

g

150-350

KPa

80-105

µm

350-800

L /.s – Δp=200pa

0.35-0.90 mm

100-160 g/m2

Unit

ISO 2493

ISO 2758

TOPAS PSM 165

ISO 2965

ISO 534

ISO 536

Standard of Measurement

7880

1821

2759

151

471

International Standard of Iran
نیاز به مشاوره دارید ؟