کاغذ فیلتر روغن

این دسته از فیلتر ها به منظور حذف ناخالصی های روغن استفاده می شوند. وظیفه اصلی این نوع فیلتر تصفیه روغن قبل از رسیدن به یاتاقان و سایر مواضع مصــرف روغن می باشد. فیلترهای روغن عمدتاً از جنس مقوا وکاغذ بوده که در بهترین حالت قابلیت جلوگیری از ذراتی به بزرگی ۴۰ میکرون را دارند.

Oil Filter Paper thickness is 0.35 – 0.85mm, basic weight 100 – 160g/sq. m
(Air Permeability: >350-365 L/100cm² · min (ΔP= 200Pa
Bursting Strength: 400-600 Kpa
Stiffness: 3000-4500 mg
Max Pore Size: 80-95 µm
Resin Content: 17-18 %
نیاز به مشاوره دارید ؟