کاغذ فیلتر سوخت

این دسته از فیلترها از کاغذهای پلیسه با تخلخل کنترل شده تولید و برای انواع سوخت مصرف می شوند. فیلترهای سوخت ذرات کثیف و رسوب را از سوخت می گیرند و عمدتاً در موتورهای احتراقی کاربرد دارند.

.Fuel Filter Paper thickness is 0.35 – 0.80mm, basic weight 100 – 150g/sq. m
Air Permeability: >130-150 L/100cm² · min
Bursting Strength: 300-500 Kpa
Stiffness: 3000-4500 mg
Max Pore Size: 60-75 µm
Resin Content: 17-18 %
نیاز به مشاوره دارید ؟