کاغذ فیلتر هوا

این دسته از فیلترها قادرند ذرات آلاینده اجزا مهم موتور را کاهش داده از افزایش مصرف بنزین جلوگیری نمایند. با در نظر گرفتن هزینه های تعویض فیلتر و افزایش آلودگی تصمیم بر آن گرفتیم که تولید این صنعت را بومی نماییم.

Air Filter Paper thickness is 0.35 – 0.90mm, basic weight 100 – 180g/sq. m
(Air Permeability: 300 – ۱۱۰۰ L/100cm² · min (ΔP= 200Pa
Bursting Strength: 300-600 Kpa
Stiffness: 3000-4500 mg
Max Pore Size: 60-95 µm
Resin Content: 17-22 %

نیاز به مشاوره دارید ؟