آزمایشگاه کنترل کیفی این شرکت با در اختیار داشتن تجهیزات تخصصی و پیشرفته از معتبرترین برندها، نسبت به نمونه گیری و انجام آزمایش بر روی تولیدات شرکت بر اساس استانداردهای بین المللی کاغذ، اقدام می نماید.

مهم ترین پارامترهای کیفی محصول که در آزمایشگاه مورد آزمون قرار میگیرد عبارتند از:

دستگاه تست میزان هوادهی
(Shifflad Air Permeability Tester)
دستگاه تست میزان جذب رطوبت (Cobb Tester)

– اندازه گیری میزان آب جذب شده در واحد سطح طی ۶۰ ثانیه
– وزن اولیه قبل و بعد از تست میزان جذب آب کاغذ را تعیین می کند.

دستگاه تست تخلخل و منافذ کاغذ
(Pore Size Tester)

 – اندازه گیری میزان حداقل و حداکثر منافذ کاغذ

دستگاه مقاومت به ترکیدگی
(Burst Tester)

– اندازه گیری مقاومت کاغذ در برابر نیروی وارده به سطح
– گستره اندازه گیری فشار ترکیدگی 0 تا 5000 کیلوپاسکال

دستگاه اندازه گیری میزان روانی خمیر کاغذ
(SR Beating Pulp Tester)

– اندازه گیری مقاومت خمیر نسبت به عبور مایعات

دستگاه اندازه گیری شقی کاغذ
(Stiffness Tester)

– اهمیت این شاخص مربوط به کاربرد نهایی محصول است و این شاخص میبایست در بازه ی مشخصی باشد.
– گستره قابل اندازه گیری 1 تا 500 mNm

دستگاه نمونه گیری و برش کاغذ
(Punch and Die Cutter)
دستگاه اندازه گیری گرماژ
(Grammage Cutter)

– اندازه گیری گرماژ کاغذ که به صورت وزن و یا به عبارت صحیح تر جرم کاغذ با واحد گرم در واحد سطح آن با واحد متر مربع تعریف می گردد.

دستگاه اندازه گیری ضخامت کاغذ
(Thickness Tester)

تعیین ضخامت کاغذ با اعمال فشار 10 کیلو پاسکال مطابق با استاندارهای بین المللی و ملی

دستگاه خشک کن
(Oven)

– جهت خشک کردن کاغذ بمنظور تعیین میزان رطوبت کاغذ، تعیین کانس و بالک خمیر

دستگاه اندازه گیری میزان جریان عبور هوا از کاغذ
(Gurley Air Permeability Tester)

– اندازه گیری و نمایش فشار هوای مرجع و فشار هوای عبوری از نمونه
– گزارش دهی نتایج آزمون با واحد پاسکال طبق استاندارد ملی ایرانa

نیاز به مشاوره دارید ؟