حضور شرکت پارس تاپکو در گردهمایی شرکت های دانش بنیان صنعت خودرو درصندوق نوآوری و شکوفایی