در دنیای کنونی ، کیفیت به عرصه بی چون و چرای رقابت در تولید کالا و خدمات تبدیل شده است .که بدین منظور شرکت پارس تاپکو توانسته است گواهینامه سیستم یکپارچه اخد مدیریت کیفیت:ISO 10002:2014 , ISO 9001:2015 دریافت نماید.

ISO 9001:2015

ISO 10002:2014